trwa inicjalizacja, prosze czekac...Darmowe Próbki

Statut - Witryna poświęcona stowarzyszeniu wędkarskiemu w Izabelinie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Statut

STATUT
Stowarzyszenia zwykłego
„Gminne Koło Miłośników Wędkarstwa w Izabelinie”


ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne


§ 1.

Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Gminne Koło Miłośników Wędkarstwa w Izabelinie”, jest w dalszej części statutu zwane „Stowarzyszeniem”.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszego statutu.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą Stowarzyszenia jest gmina Izabelin.

§ 4.

Stowarzyszenie używa pieczątki o treści „Gminne Koło Miłośników Wędkarstwa w Izabelinie”.

§ 5.

Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej oraz dobrowolnych wpłat członków stowarzyszenia. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ 2
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. integracja środowiska miłośników wędkarstwa na rzecz ochrony przyrody i zasobów wodnych;
2. ochrona środowiska;
3. wdrażanie kultury wędkarskiej i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.


§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie szkoleń członków w zakresie znajomości przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
   Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138, poz. 1559, z późn. zm.);
2. prowadzenie zorganizowanych działań na rzecz ochrony środowiska, ochrony przyrody i zasobów wodnych;
3. bieżącą współpracę z władzami samorządowymi i dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego w zakresie ochrony środowiska i zasobów masywu leśnego KPN;
4. wdrażanie kultury wędkarskiej;
5. prowadzenie działań mających na celu zwiększanie zasobów ryb w zbiornikach wodnych na terenie gminy Izabelin (planowe zarybianie);
6. upowszechnianie sportu wędkarskiego wśród mieszkańców gminy.


ROZDZIAŁ 3
Członkostwo

§ 9.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
2. Członków do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji oraz pisemnej rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie składa się z nie więcej niż 120 (stu dwudziestu) członków. Walne Zebranie Członków uprawnione jest do zniesienia lub zmiany ograniczenia wskazanego w zdaniu poprzednim.§ 10.

Członkowie mają prawo:
1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do Zarządu Stowarzyszenia;
2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności;
3. udziału w zebraniach, spotkaniach oraz innych pracach organizowanych przez Stowarzyszenie;
4. zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
2. przestrzegania Statutu, Regulaminu i uchwał władz (Regulamin amatorskiego połowu ryb wędką w zbiorniku wodnym „Mokre Łąki” stanowi załącznik do niniejszego Statutu);
3. regularnego opłacania składek członkowskich.§ 12.

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu;
2. wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu nieprzestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia i uchwał władz,
b) z powodu nieusprawiedliwionego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku,
d) z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia;
3. śmierci członka.


§ 13.

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiotowej sprawie jest ostateczna.


ROZDZIAŁ 4
Władze Stowarzyszenia

§ 14.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków;
2. Zarząd.


§ 15.

Zmiany w składzie Zarządu mogą być dokonywane przez członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zebraniu.


§ 16.

W czasie trwania kadencji Zarząd może, w miejsce ustępujących członków, dokonać kooptacji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru przez Walne Zebranie Członków.


§ 17.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów podczas głosowania jawnego przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie (wskazanym 30 minut później) - bez względu na liczbę obecnych członków, z zastrzeżeniem § 15 Statutu.


§ 18.

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek, co najmniej 30 członków Stowarzyszenia.
3. O zwołaniu Walnego i Nadzwyczajnego Zebrania Członków powiadamia wszystkich Członków Zarząd, na co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania. W zawiadomieniu należy podać proponowany porządek obrad.


§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2. uchwalanie zmian Regulaminu;
3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu;
5. uchwalanie lub zmiana maksymalnej liczby członków Stowarzyszenia;
6. uchwalania wysokości składki członkowskiej;
7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia;
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w § 13 Statutu;
9. podejmowanie uchwał w innych sprawach przekraczających czynności zwykłego zarządu, tj. dotyczących
zaciągania zobowiązań lub dokonywania rozporządzeń przekraczających równowartość 10000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych 0/100);
10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.


§ 20.

1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
4. Stowarzyszeniem kieruje Prezes przy pomocy Zarządu. Stowarzyszenie na zewnątrz, wyłącznie dokonywania
rozporządzeń lub zaciągania zobowiązań, reprezentuje Prezes, a w przypadku nieobecności Prezesa Wiceprezes Stowarzyszenia lub członek Zarządu upoważniony imiennie przez Prezesa.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 3 członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.
6. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych jeden raz na kwartał oraz zwoływanych w wyniku bieżących
potrzeb Stowarzyszenia.
7. Obrady Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia, powiadamiając członków zarządu 3 dni wcześniej przed


terminem posiedzenia.

§ 21.
Do kompetencji Zarządu należy:


1. realizacja celów Stowarzyszenia;
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
3. uchwalanie własnego Regulaminu działania;
4. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
6. pobieranie od członków składek członkowskich;

7. coroczne składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
8. podejmowanie uchwał wspierających realizację celów Stowarzyszenia, niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania
Członków;
9.  prowadzenie spraw i reprezentowanie Stowarzyszenia w pozostałym zakresie, niezastrzeżonym dla Walnego Zebrania Członków.


ROZDZIAŁ 5
Postanowienia końcowe
§ 22.


1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym
  terminie, w drugim terminie (wskazanym 30 minut później) bez względu na liczbę obecnych.
2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje 3 osobową komisję likwidacyjną.
3. Mienie pozostałe po rozwiązaniu Stowarzyszenia przechodzi na własność gminy Izabelin. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego